अभंग

अप्रकाशित अभंग नोव्हेंबर १९५८ भाग १

 

लाकडांची शय्या गोवर्‍यांच्या गाद्या।

दहि रायाला द्या (मापझयाच) ॥

निजूं द्या त्यावरी - तया कांही काळ।

पाहुं द्या आभाळ - सुप्त नेत्री ॥

पाकळीच्या आड नाही (किाठंि दवि)।

कळूनीया येई तया जेव्हा ॥

तेव्हा मडकयांतला निखारा काढूनी।

द्या मला भडाग्नी तल्क्षणीच ॥

शून्यांत जाउंद्या मिळूनी हि शून्य।

शून्याचा अनन्य भक्त मी ॥१॥

 

श्वास हा शविटला जगा आशीर्वाद।

देऊनीया साद - तुला झाली ॥

चिंधड्या चिंधड्या हृदयाच्या झाल्या।

आिक्षिाही गल्यिा - दूर काठिें ॥

इष्टाचाच झाला अभाव नंतरी।

इच्छांना अंतरी - कसा ठेवू ॥

संलिि जीपवत पदवस कैसि मिााज्ू।

र्ेंाीज नुरता रुजुं - काय लागि ॥२॥

 

सये या चित्तांत तीच दृष्टि टाक।

जिला न ठाऊक - मुळी अश्रू ॥

तुझ्यासाठी मी सदा गाळियेले।

मनीं त्यांचे उरले - निखारे हे ॥

धगधगीत तेजा तयांच्या पाहुनी।

तुझ्या नेत्रांतुनी - गळो पाणी ॥३॥

 

वरी पाहूं तरी कुठे न आधार।

भोंवती अंधार दाटला हा ॥

मागें पुढे खाली जेथ तेथे रात्र।

ठेचाळते चित्त - सर्व जागीं ॥

सख्या देहा येना स्वस्थ येथे बसूं।

एकमेकां पुसूं - खेद मोद ॥४॥

 

जळाला हा देह विमान आगीचे।

हवे मध्ये नाचे - तेज युक्त ॥

यांत बैसुनी - येता तुझ्याकडे।

कोण हे बडबडे - अभंगास ॥

नव्हेत ते माझे कंठगीत शब्द।

तयांशी संबंध नुरे माझा ॥५॥

 

गिळूनी मरणांना कृष्ण झाला काळ।

ढगांनी आभाळ - वरी जैसे ॥

काळांत जीवाचे अमरत्व तें गुप्त।

ढगी जैशी लुप्त् विद्युल्लता ॥६॥

 

मायेच्या जाळयांत गुंतला हा गळा ।

सारख्या या कळा लागता॥

कधीं मी सुटणार एकदा त्यातुनी।

आणि जगांतुनी अशा याही ॥

नको देवा असल्या व्यर्थ गुंतागुंती।

वृत्ति ना तुष्टती - ऐहिकांत ॥७॥

 

सहज त्या मानेची मोडणी मोहक।

करुनीया हांक कोण मारी ॥

डोळयांत ओतिला - दिव्य तेजोरस।

बिंबले मानस - कटाक्षांत ॥

क्षणांत दोघांच्या मनीं जें उमलले।

ते फूल हांसले चार गालीं ॥८॥

 

कंप तो अधरांत दिसूनीया काय।

पुन्हा नष्ट होय तुझा धीर ॥

नको बोलू सये तुझा अर्थ स्पष्ट।

बोलण्याचे कष्ट कशाला हे ॥

थरारे तो अधर तरळतो जो नेत्र।

प्रेम हे पवित्र त्यांत नाचें ॥९॥

 

शिलेवरी एका पडूनीया स्तब्ध।

चिंतिले प्रारब्ध - सर्व माझे ॥

क्षुद्र हें जीवित जन्म कां घेतला।

का न जीव गेला शैशवांत ॥

दास्यात डुबलेल्या मायभूमीसाठीं।

ज्वाला मुखी पोटी सुखे जावें ॥

नको हें आयुष्य कुटुंब सेवेचे।

त्याहूनी मृत्यूचें बरें सौख्य॥१०॥

 

१-११-५८

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search