You are hereसाधक

साधक


जगदंबा-स्तुति

जगदंबा-स्तुति:

दीक्षा स्थल-गिरनार

दीक्षा स्थल-गिरनार:

नाथसंप्रदायाची स्थापना

नाथसंप्रदायाची स्थापना:
नाथपंथ: अनादि तत्वास मानणारा जो पंथ तो नाथपंथ.
या पंथाची स्थापना: दक्षिणेतील श्रीशैल कदलीवनात झाली.
मूळ आद्य प्रवर्तक: श्रीमत्स्येंद्रनाथ

नाथसंप्रदाय

नाथसंप्रदाय:
http://www.maharshivinod.org/node/852

जागरण-प्रक्रिया

जागरण-प्रक्रिया:

कर्म-ज्ञान-भक्ती या कुंडलिनी शक्तीच्या जागृतीच्या भिन्न क्रमिक अवस्था आहेत.
क्रियाशक्ती जेव्हा बहिर्मुखी असते तेव्हा भेदरूपी सृष्टी निर्माण होऊन स्वस्वरूपावर आवरण येते.
ही अचित्शक्ती. ती भेद-ज्ञान करते.

अपराभक्ती

अपराभक्ती:
परमेश्वरप्राप्तीचा शेवटचा टप्पा गाठेपर्यंत सामान्य साधक जी भक्ती करतो तिला अपराभक्ती म्हणतात.
या भक्तीत द्वैत असल्याने अनन्यता व सर्वात्मभाव प्राप्त होत नाही आणि अंतरातून दिव्य प्रेमही उत्पन्न होत नाही.

पराभक्ती

पराभक्ती:
परमेश्वराचा साक्षात्कार झाल्यावर परमेश्वराशी एकरूप होऊन आनंदमय अवस्थेत ठेवणारी जी भक्ती होते ती पराभक्ती होय.
या अवस्थेत भक्ति करावी लागत नाही, ती आपोआप होते.

दीक्षेचे प्रकार

दीक्षेचे प्रकार:

१) साधक - श्रेष्ठ अधिकारी
प्रातिभ ज्ञानाच्या रूपाने उपदेश सद्गुरू करतात.
प्रातिभ ज्ञान ह्रदयामध्ये आपोआप उत्पन्न होते.
या विशुध्द ज्ञानाने हृदयातील संशय संपूर्णपणे नाहीसे होतात.

२) साधक - मध्यम अधिकारी

साधकांचे प्रकार

साधकांचे प्रकार:
१) श्रेष्ठ अधिकारी
२) मध्यम अधिकारी
३) कनिष्ठ अधिकारी

दीक्षा वा अनुग्रह

दीक्षा वा अनुग्रह:

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml