You are hereमौन / मौन

मौन


    एका पडक्या देवळात ती भंगलेली घंटा दिसली.
    निर्नाद झालेल्या त्या घंटेने काय संदेश दिला?
    मौन, मौन, मौन.
    मौन अवस्थात्रयाचा लय करून अखंडार्थ सुचविते. मौनाची साधना अत्यंत प्रभावी आहे, पण मौन हे सहेतुक व निर्विषय असावे.
    मौन म्हणजे अंतर्मुखतेचा अभ्यास.
    अंतर्मुखता या शब्दाचा अर्थ आत्मसन्मुखता, अर्थात विषयनिष्ठेचा व्युत्क्रम!
    अंत:करणाच्या वृत्तींची विषयनिष्ठा ही धारावाही स्वरूपाची अखंड सन्ततीरूप सरळ रेषा नव्हे.
    वृत्ती म्हणजे विषयोन्मुख अंत:करनाचे वलय, हीच जड-चेतनाची ग्रंथी होय.
    वृत्तीचे स्वरूप वलयात्मक असल्यामुळे दोन वृत्तींमधले अंतर, अवकाश सहज-सिद्ध आहे. या अवकाशाची प्रतीती होत असता पुन: वृत्तीप्रवाह निर्माण होता कामा नये. लयाचे स्वरूप स्थलकालाचे अतीत-त्व हे आहे.
    विश्वाभास मावळविण्याची, ब्राह्मी स्थिती अनुभवण्याची ही प्रक्रिया आहे.

ॐ ॐ ॐ

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml