You are here१९४२ मधील श्लोक / १९४२ मधील श्लोक

१९४२ मधील श्लोक


१९४२:
एकूण श्लोक: ७

जुलै, दि. १७: ५
ऒक्टोबर, दि. ४: १
नोव्हेंबर, दि. २१: १

१७ जुलै:

सकाळी ११.५५

अक्षरज्ञान संततीचा अभिषेक।
तेथ सुवर्णप्रवाहीं भास्वरलें शतैक।
‘महासिद्धांत’ मूर्तीचा कुरूष्व व्यतिरेक।
तेथ नव्व्याण्णवावें धूतदर्शन।। ।।१।।

अक्षरमात्रांत साध्य सिद्धांतलें।
किरणावलींत अर्थबिंब प्रभातलें।
सप्त्व्याहृतींत ‘रं’ बीज माध्यान्हलें।
परात्परपदस्पर्श येथ शब्दीं ।। ।।२।।

नवनवांचा नवोत्तम गुणोत्कर्ष।
विश्ववाग्यज्ञाचा अमृतावशेष।
जहदजहल्लक्षणांचा उर्वरीत निर्देश।
वाक्य मूर्तींत या ।। ।।३।।

अनाहतांतील एक एक लल्कार।
शरीरस्थ संवित्पूजनाचा वषट्कार।
वार्तिक अनुभूतींचा सोहंकार।
नव्व्याण्णवावें पूर्णदर्शन हें! ।। ।।४।।

वसुविद्येचा विभववासुकी।
वैश्वानरांचा कौस्तुभकौतुकी।
मधुविद्येचा महामणि मस्तकीं।
अवधूतें स्थापिन्नला! ।। ।।५।।

४ नोव्हेंबर

‘भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरूसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज
योगीमहाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण
निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकल मतस्थापित
श्रीसद्गुरू माणिकप्रभु महाराजकी जय’।। ॥१॥

२१ नोव्हेंबर

रात्रौ १०.१३

स्पर्शमण्यांची माळा ओघळली।
श्याममेघींची वसुधारा पाघळली।
कीं या क्षणीं सहस्त्र सहस्त्रारें साखळली।
द्वैतादैत समाधि हा!!! ।। ।।१।।

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml