You are hereवैदिक विद्वानांचा परिचय / वैदिक विद्वानांचा परिचय

वैदिक विद्वानांचा परिचय


पुस्तकाचे नाव: वैदिक विद्वानांचा परिचय (भाग २ रा)
लेखक: श्री. सी. वी. केळकर (पुणे वेदपाठशाळा)
प्रस्तावना: महर्षि न्यायरत्न डॉ.धुं.गो. विनोद यांनी दिलेला आशीर्वाद

.........................................................................
बिभेत्यल्पज्ञतात् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।- (अत्रि स्मृति)
एकदा वेदपु्रुष भयभीत झाला व उद्गा्रला, “जो अज्ञ आहे, अल्पज्ञ आहे त्याची मला भीती वाटते. कारण तोच माझ्यावर प्रहार करील.”
आजच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या काळात अज्ञ व अल्पज्ञ यांची संख्याही भयप्रद वेगाने वाढत आहे. साक्षरता, विद्यालयीन व महा्विद्यालयीन शिक्षण याबरोबर जनतेची वेदविषयक अज्ञता म्हणजे अज्ञानच वाढत राहिले आहे.
वेदपु्रुषाची स्वत:वर प्रहार होण्याची भीती लोकसंख्येच्या वाढीच्या प्रमाणातच वर्धमान होत आहे.
पण कितीही प्रहार झाले तरी वेदपु्रुष नष्ट होण्याची मला भीति वाटत नाही. वेदपु्रुष हा सनातन व अमर आहे. आतापर्यंत त्याने अत्यंत प्रहार सहन केले आहेत. वेदपु्रुषाचे चैतन्य सदैव वर्धिष्णु जयिष्णु व प्रभविष्णु राहणार यात संशय नाही.
- धुं. गो. विनोद, मिती अश्विन शु. ५ शके १८८४

ॐ ॐ ॐ

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml