You are hereअप्रकाशित अभंग नोव्हेंबर १९५८ भाग ३ / अप्रकाशित अभंग नोव्हेंबर १९५८ भाग ३

अप्रकाशित अभंग नोव्हेंबर १९५८ भाग ३


चालण्यास पाय (काठी) - लिहितांना टांक।
बोलविण्या हाक जैशी लागे ॥
पहाण्यास नेत्र ऐकण्यास कान।
तुझें तैसें ध्यान जीविता या ॥
तुझी मुर्ती पुढें जरी ही असेल।
दुजी ना उरली मनीं इच्छा ॥१३२॥

पाण्यात बुडाले अग्नीत जळाले।
वाऱ्यात पळाले आत्मतत्व ॥
तार्यांत लकाके डोंगरांत ठाके।
लतेसंगे वाके आत्मतत्व ॥
हास्यांत तें फुले पिकांत तें डुलें।
प्रेमांत तें खुले - आत्मतत्व ॥१३३॥

ब्रह्मज्ञान नसे बुद्धिची जरूरी।
भावना ती खरी - असे जरी ॥
सुवासात नसे सौंदर्याची चाड।
सत्याची न वाढ वाङमयानें ॥
अन्तर्गत तत्व फुले स्वयेची तें।
तुला कृत्रिमते नसे थारा ॥१३४॥

हाच प्रश्न शेवटला।
ओठीं येउनी थांबला ॥
बोलवेना कांही केल्या।
वृत्ति अंतरीं थबकल्या ॥
श्वास चाले ना स्वतंत्र।
पात नेत्राचे हालेना ॥
मृत्यूच्या या संगीतात।
ऐक माझें मनोगत ॥१३५॥

तुला विसरेन सहज मीच आई।
परी तुजला कांही लाज व्हावी ॥
पोटींचे लेकरू तया काय ज्ञान।
थोर आणि सान नव्हे एक ॥
तुझ्या सुद्धा चित्ती येता ती अकरूणा।
पुसे काण सांग माझी दैना ॥
माझे अश्रू कोण सारखे पुशील।
आणि कुरवाळील पुन्हां पुन्हां ॥१३६॥

मनांत पेटला एक ज्वाला मुखी।
तरीही मी सुखी कैसा राहू ॥
गेली वर्षे युगे शांत तो न होई।
लाव्ह्यामुळें डोई - सदा भाजे ॥
म्हणा यांस अश्रू परि हा अग्निरस ।
येई फसा फस नेत्रांतूनी ॥१३७॥

कधीं कधीं गेल्या जन्मीं तैसे असेन बोललो।
स्वैर ही चाललो अवज्ञेने ॥
परी सांग चित्ती - नव्हते कां हे प्रेम।
तेव्हांही निस्सीम जसे आज ॥
जरी पुन्हां कांही शंका माझिया प्रेमाची।
मला भेटण्याची अनिच्छा का? ॥
शब्द खोटा किंवा अर्थ भलता मनीं।
ते स्पष्ट वचनीं सांग आता ॥१३८॥

खुणावितो तारा मला बोलावितो वारा।
सांगतसे गुज - रात्र कांही तरी आज ॥
निर्झर संगीत गुप्त होतसे आत्म्यांत।
नि:शब्दाचे स्वर - चित्ती करीती संसार ॥१३९॥

वाचेने लपविले सर्व माझे अर्थ ।
कटाक्षांनी व्यर्थ - घाण केली ॥
हास्य एक आले कपोली नकळत।
भाव त्याने लुप्त - अंतरीचा ॥
मनांतील भाव बाहेर उडाले । (ओढीले)
इंद्रियांनी नेले तुझ्या पाशी ॥
परी जें अंतरी वसे त्याची मूर्ति।
इंद्रियांचे हाती न लागेल ॥१४०॥

तुझी प्रेममूर्ती न्हाणीली कटाक्षें।
हास्यानें आणिली दिव्य शोभा ॥
शब्दांनी अर्चिली अर्थांनी पोशीली।
काव्याने नटविली मनाजोगी ॥
आता तरी देई, प्रत्युत्तर मज।
आणखी तें सहज - प्रति - प्रेम ॥१४१॥

दर्शने भाषणे बोलणे - तयांची ती आस।
माझिया चित्ताव नुरे आता ॥
मर्त्य लोकींचें हें नव्हें प्रेम देवी।
वृत्ति ती मानवी - नुरे मज ॥१४२॥ (माझि)

मदोन्मत्त झाला हेतु हा मनींचा।
मनोविकृतींचा - यज्ञ झाला ॥
बळावली एक वृत्ति अंतरांत।
षड्रिपूंचा अंत तिने केला ॥
मनाची पेटली चिता ही भयाण।
करी आत्मदान - प्रीती, त्यांत ॥
जगी नांही आतां प्रीतीची बंधने।
कशाला जीवाने - येथ रहावे ॥१४३॥

मनाच्या मळयांत रुजे एक बीज।
एक चमके बीज - अंतरात ॥
फुलें एक पुष्प एक तारा हांसे।
म्हणूनी उल्हासे चित्त माझे ॥
नका पुसूं मजला आणखी काहीही।
सांगणार नाही कधीही मीं ॥१४४॥

शेवटीं हेंच ना बोलली लाडकी।
मला एका एकी गांठुनीयां ॥
जगाच्या भोंवती पडदा काळोखाचा।
ऐकता ती वाचा - ओळंबला ॥
कितीका जन्माच्या आशा लतेवरी।
अशनिपात करी - देवता ती करी ॥१४५॥ (फेकिली ती सुरी - अनंततेनें।)

तुझ्या संदेशाचा अर्थ लावीयेला।
मनाला वाटला इष्ट जो तो ॥
तझा काय दोष? माझ्या सांतत्वाची ।
जाणीव न कैची व्हावी मला ? ॥
स्वस्थ ऐस जा-तूं-आपुल्या ठिकाणी।
पुन्हां माझी वाणी बोलेल न ॥
एकदाही केली कशाला विनंती।
ऐसे येते चित्ती पुन्हां पुन्हां ॥१४६॥

२९-११-५८

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml